Darovanie zbierkových predmetov


Vyzývame potencionálnych darcov na zachovanie predmetov prírodnej a kultúrnej hodnoty.

Múzeum Andreja Kmeťa prijíma do daru predmety, ktoré sa svojím charakterom radia medzi muzeálne zbierky. Po zvážení odbornými pracovníkmi prijímame do daru predmety prírodovedného charakteru, ako sú horniny, skameneliny, minerály, historické herbáre, entomologické zbierky, dermoplastické preparáty a pod. Predmety sú po schválení odborným pracovníkom predkladané na posúdenie Komisiou pre tvorbu zbierok (KTZ), ktorá zasadá priebežne počas roka (obyčajne 2 x do roka).

UPOZORNENIE
Predmety kultúrnej hodnoty nie je možné nadobúdať ako zbierkové predmety, ak sú hnuteľnými archeologickými nálezmi pochádzajúcimi z nepovolených výskumov a výkopov alebo pochádzajú z inej trestnej činnosti.