Stále expozície

Pôvodná rovnomenná expozícia vznikla v roku 1979 ako výsledok akvizičnej a vedeckovýskumnej činnosti vtedajších pracovníkov prírodovedného oddelenia Turčianskeho múzea Andreja Kmeťa v Martine. V rokoch 2001 - 2002 sa uskutočnila jej reinštalácia. V roku 1998 bola sprístupnená expozícia Kmetianum, venovaná osobe Andreja Kmeťa a činnosti Múzeálnej slovenskej spoločnosti. Obidve expozície boli v roku 2010 demontované z dôvodu celkovej rekonštrukcie budovy múzea.

Zámerom súčasnej expozície je priniesť komplexnejší a podrobnejší prehľad o geologických pomeroch a historickom vývoji územia Turčianskej kotliny a priľahlých pohorí. Celková expozícia bude vychádzať hlavne z trojrozmerného materiálu, kde budú zastúpené typické horniny, minerály a skameneliny reprezentujúce región. Každé historické obdobie vývoja bude pre lepšie pochopenie vývojových etáp prezentované buď na trojrozmerných modeloch územia, alebo na plnofarebných grafických schémach. Trojrozmerný materiál a schémy budú doplnené o farebné (aj čiernobiele) makro aj mikro fotografie geologických javov približujúcich vývoj územia (prezentácia výpovedných lokalít, jaskynnej výzdoby, mikrofotografie hornín a ich textúr a štruktúr a pod.), sprievodné texty a popisky. Časť Živá príroda obsahom nadviaže na časť Neživá príroda po časovej línii vývoja zeme v geologickom období holocén, po poslednom štvrtohornom zaľadnení. Základnou koncepciou expozície je prezentácia bioty prostredníctvom jednotlivých biotopov no s vyšším dôrazom na ekologické vzťahy medzi neživou časťou prírody a rastlinstvom a medzi rastlinstvom a živočíšstvom. Primárna obsahová línia by reflektovala premenu vegetácie s premenou abiotických faktorov - hlavne so zmenou nadmorskej výšky od najnižších častí Turčianskej kotliny až po vrcholové partie Malej a Veľkej Fatry, ale napríklad aj zmenou výšky hladiny podzemnej vody. Sekundárnu líniu bude tvoriť prezentácia a hodnotenie najzávažnejších negatívnych, ale aj pozitívnych zásahov človeka do štruktúry a zloženia vegetačného krytu v jednotlivých vegetačných pásmach počas historického vývoja civilizácie na konkrétnom území zo zameraním sa na dnešný stav.


Autori scenára pripravovanej expozície Príroda Turca:
Neživá príroda: Mgr. Andrej Bendík, PhD.
Botanika: Mgr. Stanislav Očka
Zoológia: RNDr. Vladimír Straka
RNDr. Boris Astaloš
RNDr. Matej Žiak, PhD.
Zostavovateľ scenára: Mgr. Andrej Bendík, PhD.
Výtvarný scenár: Mgr. art. Dušan Veverka
Realizácia: Mgr. art. Dušan Veverka a kolektív