Geologická knižnica
Obsahuje hlavne staršiu literatúru z rokov 1950 - 1980. Literatúru spred II svetovej vojny zastupuje napríklad Malá geologie od Antonína Friča (1903), Rukověť Palaeozoologie od Filipa Počtu (1904 - 1905), Atlas minerálů Alexandra Bernarda (1907), Prírodné bohatstvo Liptova od prof. Jána Volka - Starohorského (1924), Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší prof. Boh. Ježeka (1932), Geologia okolia Ružomberka od Jána Sladkého (1938). Povojnová literatúra je bohatšia nakoľko dochádza k podrobnejšiemu výskumu v rámci Slovenska a tým aj publikovania odborných prác. Knižnica obsahuje napr. Topografickou mineralogii Čech, Paleobotanika F. Němejca, Hydrogeologii ČSSR O. Hynieho, Regionálnu geológiu ČSSR M. Maheľa, Geológiu československých Karpát D. Andrusova, Všeobecnú geologii R. Kettnera a iné ucelené diela. Pomerne bohato je zastúpená paleontológia a mineralógia rôznymi monografickými dielami (Augusta, Ložek, Švagrovský, Špinar, Betechtin, Butkovič). Prítomné sú aj staršie učebné skriptá a dizertačné práce týkajúce sa geologického vývoja Slovenska, resp. Turca a okolia. Z časopisov a zborníkov sú prítomné hlavne staršie vydania Geologica Carpathica, Zborník Západné Karpaty, Časopis pro mineralogii a geologii, Geologický Zborník, Geologické práce (Správy, Zošit), Krásy Slovenska, Slovenský kras. Pomerne bohato je zastúpená geograficko - zemepisná knižnica. Súčasťou knižnice sú aj geologické mapy a vysvetlivky. Celkovo obsahuje geologická knižnica 540 k.j..Botanická knižnica, Zoologická knižnica, Historická knižnica