Sborník Museálnej Slovenskej Spoločnosti

I. 1896 II. 1897 III. 1898 IV. 1899 V. 1900 VI. 1901 VII. 1902 VIII. 1903 IX. 1904 X. 1905 XI. 1906 XII. 1907
XIII. 1908 XIV. 1909 XV. 1910 XVI. 1911 XVIII. 1913 XIX. 1914 XX. 1926 XXI. 1927 XXII. 1928 XXIII. 1929 XXIV. 1930
XXV. 1931 XXVI. 1932 XXX. 1936 XXXI. 1937 XXXII.-XXXIII. 1938-39 XXXIV.-XXXV. 1940-41 XXXVI.-XXXVII. 1942-43 XXXVIII.-XLII. 1944-48 XLIII. - XLV.1949 - 51 1993 1994 1995
1996 1997

Sborník MSS I. (1896)

Obsah
K nášmu úkolu
Pavel Križko: Sľuby a verolomstvo u našich predkov
Fr. V. Sasinek: Pravek Slovanov
Š. Mišík: Slovo o kolonisácii Spiša
Š. Mišík: Niektoré dejepisné poznámky o Spiši
Š. Mišík: Poznámka o XVI. Spišských kráľovských mestách
Pavel Socháň: Národopisná výstava česko - slovenská v Prahe r. 1895
A. Kmeť: Botanický výlet pod zem
L. Holuby: V záhradách Trenčianska najčastejšie dochovávané rastliny
R. U. Podtatranský: Nemoce a liečenie u pospolitého ľudu
J. Wagner: Ľudová astronomia
J. Wagner: Ľudová meteorologia
Š. Mišík: Povesti slovenského ľudu na spiši
Ku starožitnostiam
Samo Šípka: Topografické dáta veľkej obce Turč. Sv. Martina
A. Reuss: Toniny a stupnice "Slovenských Spevov"
A. Kmeť: Androdynamika u Klinca pošvatého Reuss
Pavel Križko: Zpráva o bodinskom medzníku v Trenčianskej stolici
Drobné správy: Dejepisné drobnosti, Národná pieseň Tatra, Matra
Stanovy Museálnej slovenskej spoločnosti
Soznam členov Museálnej slovenskej spoločnosti
Zápisnice
Numismatika
Účty Museálnej slovenskej spoločnosti
Katalog numismatickej sbierky
Návod, ako sbierať starožitnosti

HORESborník MSS II. (1897)

Obsah
Pavel Križko: Stredoveké súdnictvo a krupinská pravda
Štefan Mišík: Miestne mená na Spiši
Vršatský: Mikušovská dolina
Jozef Dohnányi: Vulkanismus a jeho útvary na okolí Kremnice
L.A. Reuss: Dve formy aktívneho slovesa v slovenskej reči
D.L. Lačný: Povery a čary v Kostolnom
Ján A. Wagner: Meteorologia a klimatologia
Rehor Uram - Podtatranský: Nemoce a ich liečenie u pospolitého ľudu
Jozef Herkely: Zvyky a obyčaje pred i počas svadby (Bziny, Krivá na Orave)
Andrej Kmeť: Život a účinky Karola Linné
Fr. V. Sasinek: Záhadné dejepisné otázky
Pavel Križko: Stredoveké národnostné pomery na Slovensku
Podtatranský: Názvy ženských prác
J. Petrikovich: Ľudová liečba v Turci
J. Petrikovich: Nález kostí jaskynného medveďa
Ján Novák: Opis kraja a okolia perneckého
P. Križko: O miestnych názvoch a ich význame Zápisnice valného zhromaždenia
Soznam členov Museálnej slovenskej spoločnosti
J. Petrikovich: Katalog numismatickej sbierky
Návod, ako sbierať starožitnosti

HORESborník MSS III. (1898)

Obsah
Vršatský: Vršatecké Podhradie
Podtatranský: Slovenské názvy miest a obcí
Mišík: Niektoré slovenské miestopisné názvy na Spiši
Križan: Zvyky a obyčaje v doline Súľovskej
Lačný: Názvoslovie kostolňanské
Paulíny - Tóoth: Priemysel a obchod na Slovensku
Sasinek: Pravek Slovanov
Podtatranský: Nemoce a ich liečenie u pospolitého ľudu
Kovalčík Ján: Nemožno každému vyhovieť
P. J.: Katalog numismatickej sbierky MSS
Korauš: Zo sbierok pesničiek
Jesenský Emil: Spievanie Jura
Archív
Križko: Drievna mestská asministrácia v Kremnici a v iných slobodných kráľovských mestách
Botto: Tisovec
Vršatský: Zvyky a obyčaje v Solčanoch
Holuby: Zpráva o "Hradiskách", predhistorickej velikej osade pri Zemianskom podhradí v Trenčiansku
Predsednícka reč

HORE

Sborník MSS IV. (1899)

Obsah
Križko P.: Drievna mestská administrácia v Kremnici a v iných slobodných kráľovských mestách
Botto J.: Miestopisné úryvky z Gemera (Veľká Revúca, Jelšava)
Kmeť A.: Androdynamia u Zádušníka
Kmeť A.: Floristické odrobinky
Vršatský: Dakoľko povier, liekov atď. zo Solčian
Klimo A.: Ľudové zvyky a obyčaje
Mišík Š.: Miestne mená vo Spiši
Reuss A.: O ústrojnosti nápevu "Nitra milá, Nitra"
Sasinek F.: Záhada dejepisná
Kovalčík J.: Traja bratia
Katalog numismatickej sbierky
Volf Kňazolúcky Š.: Obyčaje a povery (Nová Baňa)
Sasinek F.: Záhadné dejepisné otázky
P.J.: Bronzový hromadný nález na Hrádku pri Istebnom
Eljasz-Radzikowski S.: Ešte raz "Miestne mená vo Spiši"
Mišík Š.: Odpoveď na predchádzajúci článok
Mišík Š.: O pôvode mena Ružbachy
Petrikovich J.: Katalog numismatickej sbierky, darovanej MSS Ferdinandom Šándorfim

HORE

Sborník MSS V. (1900)

Obsah
Georgii Ribay Sexcenta et octo Adagia slavica
Socháň P.: Vývin keramiky a slovenská majolika
Botto J.: Miestopisné úryvky z Gemera
Zaymus R.: Upozornenie na dejepisné, náboženské a prírodné pamätihodé veci v stolici trenčianskej
Sasinek F.: Starobylý nápis rimanský
Párička J.: Zvyky a obyčaje v Košťanoch
Soznam sbierky húb A. Kmeťa, venovaných MSS
Petrikovich J.: Ľudová liečba v Turci
Holuby J.: Rozmlúvaní mládence se smrtí
Reuss Ľ.: Miestne báje a skazky
A.P.Z.: Príslovia, porekadlá a úslovia
Vršatský: Hry našich detí
Archív

HORE

Sborník MSS VI. (1901)

Obsah
Slávik J.: Príspevky k dejinám umenia na Slovensku
Reuss Ľ.: Miestne báje a skazky
Botto J.: Miestopisné úryvky z Gemera
Kluch J.: Artikule slovenskej cechy súkenníckej v Eberharde na Csalóközi z r. 1675
Houdek F.: Ukážka podrečia z Tašoli v Ungu
Petrikovich J.: Soznam živočíchov darovaných A. Kmeťom MSS
Kovalčík J.: Dva kmotrove
Archív
Kardossová D.: Naše deti
Medvecký K.: O ľudovom umení v Detve
Oravín S.: Všeobecné poznámky k miestopisu Oravy
Petrikovich: Náleziská pojediných mincí a numismatických pokladov v Uhorsku
Iremsky: Horaľské spevky


HORE

Sborník MSS VII. (1902)

Obsah
Reuss Ľ.: Rozdelenie etyma HVA
Reuss Ľ.: Miestne báje a skazky
Botto J.: Z gemerského Hrona
Kardoss A.: Príspevky k miestopisu Slovenska (zvolenská stolica)
Markovičová Ľ.: Naše deti
Petrikovich J.: Sto rokov z dejov uhorského umelectva 1800-1900
Párička J.: Zvyky a obyčaje z Koštian
Petrikovich J.: Soznam živočíchov venovaný A. Kmeťom MSS
Reuss: O štyroch záhadných Pythagorových číslach
Medvecký K.: Velšíce, Mankovce, Zlatnô
Halaša A.: Ľudová liečba a rozličné rady i čary
Halaša I.: Príslovia, porekadlá a úslovia
Kronika baňsko - štiavnická
Kmeť A.: Ďalšie výskumy z obvodu Sitna
Petrikovich J.: Katalog numismatickej sbierky MSS

HORE

Sborník MSS VIII. (1903)

Obsah
Halaša A.: Púchovské starožitnosti
Rizner Ľ.: Náleziská starožitností v Uhrách
Kronika baňsko-štiavnická
Veterán: O pôvode niektorých zemepisných mien v Uhorsku
Petrikovich J.: Soznam živočíchov darovaných A. Kmeťom MSS
A.P.Z.: Slovenské príslovia
Petrikovich J.: Keltické mince v Uhorsku
Veterán: Miestne báje a skazky
Oravín S.: Názvoslovie na Orave
Petrikovich J.: Katalog numismatickej sbierky MSS
Párička J.: Slovenské príslovia a porekadlá z Koštian
Párička J.: Povery a čary z Koštian

HORE

Sborník MSS IX. (1904)

Obsah
Medvecký K.: Veľké Pole a Pila
Veterán: O pálení mŕtvol za časov pohanských
Halaša A.: Púchovské starožitnosti
Iremsky: Zriedkavo a málo známe slová
Iremsky: Horalské spevky z Oravy
Sasinek F.: Moravsko a Nitriansko
Katalog knižnice dedičov Augusta Horislava Krčméryho, danej do opatery spoluvlastníctvu "Domu"

HORE

Sborník MSS X. (1905)

Obsah
Starohorský: Či na liptovských holiach a v Centrálnej Tatre boly gletšery a prečo ich teraz niet
Sasinek F.: Doba kráľa Vladislava IV.
Mišík Š.: Z novej sbierky slovenských ľudových piesní vo Spiši
Škultéty J.: Slovo dub a jemu príbuzné slová
Drobný J.: Kronika brezovská
Halaša A.: Púchovské starožitnosti
Reuss Ľ: Pôvodná tónová stupnica Ľ. Vansova
Petrikovich J.: Soznam živočíchov darovaných MSS a. Kmeťom
Artikule vydané magistrátom baňsko-bystrickým ceche kováčsko - kolárskej r. 1617
Vojtek M.: Rospravka o zakliatom Zemanovi

HORE

Sborník MSS XI. (1906)

Obsah
Sasinek F.: Najdávnejšie deje Slovenska
Kronika báňsko - štiavnická
Petrikovich S.: Z archívu r.-kat. cirkve v Radvani
Artikula bratstva prachárskeho v Banskej Bystrici
Kočiš M.: Viničné artikule (Hont)
Hlaváč M.: Príslovia, porekadlá a úslovia
Starohorský: Liptovské hole
Petrikovich J.: Ľudová liečba v Turci
Petrikovich J.: Katalog numismatickej sbierky
Ballay-Kožar K.: Kolárovice
Reuss Ľ.: Vysvetlenie abakusa v škole Pythagorovej používaného
Starohorský: Ako povstávajú roviny
Kmeť A.: Sbierka vajíček vtačích
Úradné ustálenie cien remeselníckych výrobkov pre cechy baňsko-bystrické z r. 1704
Petrikovich J.: Náleziská pojedinelých mincí a numismatických pokladov

HORE

Sborník MSS XII. (1907)

Obsah
Starohorský: Liptovské hole
Petrikovich J.: Nález kostí jaskynného medveďa (ursus spelaeus Rosenm.) v jaskyni Lôm v Gaderi a kostí obecného medveďa (Ursus arctos L.) na Balovom grúni v Belianskej doline v Turci
Spis do Tatár k trom Turňam, ktere leža nad mestom Kežmarkem
Stolično-úradná úprava mier a váh, trhov a ustálenie cien remeselníckych výrobkov pre stolicu zvolenskú v r. 1692
Iremsky: Nárečové slová zo Spiša
Hlaváč M.: Príslovia, porekadlá a úslovia (Kochanovce)
Starohorský: O skamenelinách
Starohorský: Kto bol Dyonýs Štúr?
Chrobák O.: Nárečové slová z Horn. Liptova
Drobný J.: Z archívu cirkve ec. A. v. veľko.prietržskej
Zlenkovits A.: Abeceda Zlatá
Halaša A.: Porekadlá a príslovia
Iremsky: Zvyky a obyčaje v Kluknave na Spiši
Archív
Petrikovich J.: Katalog numismatickej sbierky MSS

HORE

Sborník MSS XIII. (1908)

Obsah
Sasinek F.: Devín
Starohorský: Sabinov a jeho okolie
Uram Podtatranský G.: Juro Jánošík
Instructiae Pocztiweho czechu Kowaczkeho a Kollarszkehi
Vojtek M.: Dva susedi a zbojnici
Protocollum Honestissimi Collegii lanionum in libera ac regia civitate Breznoban.: manentium sub archimagistro D. Georgio Patzera confectum anno 1652
Halaša A.: Zemianske rodiny z Trenčianskej
Bednár, Iremský: Príslovia a porekadlá zo Spiša
Kardošová D.: Povery v Turci
Testament Baltazára Beniagh
Ballay-Kožár K.: Závada v stolici Trenčianskej
Petrikovich J.: Náleziská pojediných mincí a numismatických pokladov v Uhorsku
Botto J.: O gemerských nálezoch z doby neolitu a bronzu
Mišík Š.: Hroby a hrobitovy
Petrikovich J.: Nový príspevok z fossilnej zveriny a archäologicko - geologické výskumy z Blatnice
Starohorský: Dodatky k Liptovským holiam (Bobrovecká a Kôprová dolina)
Šujanský F.: Slovo dub a jemu príbuzné slová
J.S.: Dobronivské piesne
Katalog numismatickej sbierky MSS

HORE

Sborník MSS XIV. (1909)

Obsah
Mišík Š.: Slovenské povesti zo Spišského Hrhova, Hnilca
Petrikovich J.: Prostonárodné stavby slovenského ľudu v Turci
Výžinkár M.: Z obecnej zápisnice obce Súľova
Katalog knižnice Pavla Križku z Kremnice
Katalog numismatickej sbierky MSS
Minárik J.: Príspevky k monografii Trenčianske stolice
Petrikovich J.: Náleziská pojediných mincí a numismatických pokladov v Uhorsku
Mišík Š.: Bájočný vták noh či gryf
Kojda I.: Porekadlá a príslovia
Knihy rzemesla Saukennyckeho Miesta Puchowa z r. 1638
Križko P.: Bitka pre Černákov pri Veľkom Čepčíne
Halaša A.: príspevky k miesto- a národopisu východných slovenských stolíc
Petrikovich J.: Postup rozmnožovania sa numizmatickej sbierky MSS z roku 1910
Baňáry J.: Ľudová liečba a povery v Zuberci
Radúz: Cudzie výrazy v reči báčskych Slovákov
Kronika mesta Štiavnice
Rozličnosti
Zápisnice
Soznam darcov
Odborné časopisy a knihy
Kardossová D.: Ľudové vyšívanie v Orave
Kojda I.: Svadobné rečňovanky ľudové v Kluknave na Spiši
Krásnik P.: Národopisný príspevok o Vereši
Účňovské vinše pri prepúšťanke
Mišík Š.: stožitnosti baňsko-bystrickej diecézy a nebohý biskup Ipolyi
Medvecký K.: Muzea našich krajov
Mišík Š.: Čo je hluchý had (aspis) a čo králik (basilisk) vo sv. Písme?
M. B.: Starodávne tresty v Orave
Bohuslav: Rodina a švagrovstvo
Holuby J.: Biela pečeňa
Zápisnica XVIII. Valného zhr. MSS

HORE

Sborník MSS XV. (1910)

Obsah
Sasinek F.: Ostrihom
Bohuslav: Náveštie
Neresnický: Pliešovské starožitnosti
Mišík Š.: Mumie starých Egypťanov a niektorých iných národov
Petrikovich J.: Bronzový nález v Liptove
Kojda I.: Svadba v Kluknave na Spiši
Výžinkár M.: Archív (hradnianske a súľovské vrchy)
Šujanský F.: Slovo dub a jemu podobné slová
Gál-Podďumbiersky J.: Príslovia, porekadlá a úslovia
Petrikovich J.: Katalog numismatickej sbierky MSS
Sasinek F.: Fejérove bludy o Maďaroch
Dulický M.: Porekadlá, príslovia a úslovia
Medvecký K.: Prochot
Mišík Š.: Slovenské povesti zo Spišského Hnilca
Výžinkár M.: Z obecnej zápisnice obce Súľova
Katalog knižnice Pavla Križku z Kremnice

HORE

Sborník MSS XVI. (1911)

Obsah
Mišík Š.: Slovenské povesti zo Spišského Hrhova, Hnilca
Petrikovich J.: Prostonárodné stavby slovenského ľudu v Turci
Výžinkár M.: Z obecnej zápisnice obce Súľova
Katalog knižnice Pavla Križku z Kremnice
Katalog numismatickej sbierky MSS
Minárik J.: Príspevky k monografii Trenčianske stolice
Petrikovich J.: Náleziská pojediných mincí a numismatických pokladov v Uhorsku
Mišík Š.: Bájočný vták noh či gryf
Kojda I.: Porekadlá a príslovia
Knihy rzemesla Saukennyckeho Miesta Puchowa z r. 1638
Križko P.: Bitka pre Černákov pri Veľkom Čepčíne
Halaša A.: príspevky k miesto- a národopisu východných slovenských stolíc
Petrikovich J.: Postup rozmnožovania sa numizmatickej sbierky MSS z roku 1910
Baňáry J.: Ľudová liečba a povery v Zuberci
Radúz: Cudzie výrazy v reči báčskych Slovákov
Kronika mesta Štiavnice
Rozličnosti
Zápisnice
Soznam darcov
Odborné časopisy a knihy
Kardossová D.: Ľudové vyšívanie v Orave
Kojda I.: Svadobné rečňovanky ľudové v Kluknave na Spiši
Krásnik P.: Národopisný príspevok o Vereši
Účňovské vinše pri prepúšťanke
Mišík Š.: stožitnosti baňsko-bystrickej diecézy a nebohý biskup Ipolyi
Medvecký K.: Muzea našich krajov
Mišík Š.: Čo je hluchý had (aspis) a čo králik (basilisk) vo sv. Písme?
M. B.: Starodávne tresty v Orave
Bohuslav: Rodina a švagrovstvo
Holuby J.: Biela pečeňa
Zápisnica XVIII. Valného zhr. MSS

HORE

Sborník MSS XVIII. (1913)

Obsah
Mišík Š.: Slovenské povesti zo Spišského Hnilca
Kretz F.: Habáni v Sobotišti
Holuby J.: List nebohého Štefana Koreňa s jeho stručnou autobiografiou
Petrikovich J.: Botanické výskumy na podhradskom Klaku (Haviarke), 1395 m., a na Fatre katexochen
Ustanoweni, anebože Statuta slawney Stolicy Turčanskey
Petrikovich J.: Soznam mincí a papierových peňazí od Fr. C. Nubera
Petrikovich J.: Náleziská pojediných mincí a numizmatických pokladov v Uhorsku a v iných krajoch
Rizner Ľ.: Bošácke porekadlá, príslovia a úslovia
Sasinek F.: Kráľ sv. Vladislav
Katalog numismatickej sbierky MSS

HORE

Sborník XIX. 1914

Obsah
Mišík Š.: Slovenské povesti zo Spišského Hnilca
Rizner Ľ.: Bošácke porekadlá, príslovia a úslovia
Nopp L.: Spory o hranice mezi Myjavou a Strážnici
Holuby J.: Z Pezinku a okolia

HORE

Sborník MSS XX. (1926)

Obsah
Medvecký K.: K obnoveniu nášho Sborníka
Medvecký K.: Fr. Richard Osvald
Krčméry Š.: Ján Oravec
Volko - Starohorský J.: Počiatky kultúry
Eisner J.: Studium predhistorické archeologie na Slovensku po prevrate
Florek P.: Osídlenie Slovenska v praveku
Martinka J.: Slovenské drotárstvo
Houdek I.: Švihrová
Šimkovič J.: List o slovenskej paläontologii
Výročia a jubileá
Štefan Mišík, Jozef Ľ. Holuby, Jaroslav Palliardi, V. Chvojka, Ľubor Niederle, Dr. Jozef Zavadil
Muzeálny obzor slovenska
Slovenské muzeum v Turčianskom Sv. Martine, Mestské muzeum v Banskej Bystrici, Mestské a župné muzeum v Banskej Štiavnici (Starý zámok), Župné muzeum v Bardiove, Muzea v Bratislave, Východoslovenské muzeum v Košiciach, Spišský dejepisný spolok v Levoči, Župné muzeum a archív v Nitre, Muzeum Oravského komposesorátu na Oravskom Zámku, Karpatske muzeum v Poprade, Gemer-malohontske muzeum v Rimavskej Sobote, Liptovské muzeum v Ružomberku, Muzeum a muzealna spoločnosť v Trenčíne
Muzeálne spolky: Spoločnosť Vlastivedného muzea slovenského v Bratislave, Spolok Oravského muzea v Dolnom Kubíne, Muzeálny spolok hornej Nitry v Prievidzi, Muzeum v Trenčianskych Tepliciach
Výťah zo zápisnice MSS 29. apríla 1926
Referát o činnosti muzea (1925)
Florek P. Staré Slovensko
Hrad Likava
Považské hrady a kaštiele
Sprievodca muzea v Bardiove
A tótlakta Felföld politikai és kultúrgeografiája
Studie o vzniku kultury bronzové v Čechách

HORE br>

Sborník MSS XXI. (1927)

Obsah

Florek P.: Dionýz Štúr (1827 - 1927)
J.P.: Banské muzeum Dionýza Štúra v Banskej Štiavnici
Eisner J.: Prehistorický výzkum na Slovensku a v Podkarpatské Rusi r. 1926
Volko - Starohorský Ján: Slovenský paleolit
Martinka Jožo: Morfologické typy slovenských osád
Houdek Ivan: Z historie kostolov a iných staviteľských pamiatok Liptova
Granatier Anton: Slovensko - maďarské etnické rozhranie
Budaváry Vojtech: Bronzové meče v Liptovskom Muzeu v Ružomberku

Nekrology

Julius Botto (1848-1926)
Volodymyr Hnatjuk (1871-1926)
Jovan Cvijič (1865-1927)

Z praveku Slovenska

Medvecký K.A.: Paleolitická jaskyňa v Bojniciach
J.Sk.: Francúzka správa o liptovských jaskyniach
J.Sk.: Doplnok k súpisu keltských mincí na Slovensku
J.Sk.: Sloveniká v geograficko - etnografickom Sborníku
Andel K.: Nálezy v okolí Radošiny (okr. Nitra)
Loubal Fr.: Prehistorický nález pri Novom Meste nad Váhom
Hreblay Ant.: Paleolitické nálezy na hornom Pohroní
I.H.: Bronzový nález vo Svätej Mare

Slovenský archív

Baker Vojtech: Archív mesta Banskej Štiavnice
Archív oravského komposesorátu v Oravskom zámku
Opočenská M.: Regesta supplicationum
Florek P.: Publikace archívu ministerstva zahraničných vecí

Zprávy a kritiky

Florek P.: Otázky slovenských dejín v storočiach X-XI.
Hamaliar J.: Andrej Kmeť, jeho život a dielo
I.H.: Josef Vydra: Lidové stavitelství na Slovensku
J.H.: Sto slovenských ľudových balád
J.Sk.: dr. Josef Schránil: Studie o vzniku kultury bronzové v Čechách
Gessay Ignác: Naše Amerika
P.Fl.: Pravěk
Florek P.: II. Medzinárodný zjazd slovanských geografov a etnografov v Poľsku

HORE

XXII. 1928

HORE

XXIII. 1929

HORE

XXIV. 1930

HORE

XXV. 1931

HORE

XXVI. 1932

HORE

XXX. 1936

HORE

XXXI. 1937

HORE

XXXII.-XXXIII. 1938-39

HORE

XXXIV.-XXXV. 1940-41

HORE

XXXVI.-XXXVII. 1942-43

HORE

XXXVIII.-XLII. 1944-48

HORE

XLIII. - XLV.1949 - 51

HORE

1993

HORE

1994

HORE

1995

HORE

1996

HORE

HORE

Sborník MSS (1997)

Obsah

Slovo na úvod Imrich Sedlák

Osobnosti v dejinách Kremnice

Tomáš Winkler: Kremnické revolučné roky 1848-1849
Jozef Beňovský: Juraj Langsfeld a revolúcia 1848/49
Imrich Sedlák: Kremnica a dejiny slovenskej literatúry
Andrea Petrášová: Jozef Cíger-Hronský v Kremnici, Matici a exile
Veronika Romanovská: Rudolf Dilong
Boris Banáry: Hudba v Kremnici
Katarína Čemajová - Danica Vrabcová: Hudobný život v Kremnici 1918-1960
Daniel Kianička: Výtvarní umelci v dejinách Kremnice
Ivan Herčko: Niektoré osobnosti geologickej vedy a banskej techniky v Kremnici do konca 19. storočia
Tatiana Plavcová: Nehnutel'né kultúrne pamiatky späté s osobnosťami Kremnice
Ladislav Jasenák: Podiel Matice slovenskej a Muzeálnej slovenskej spoločnosti na kultúrnom živote Kremnice

Štúdie

Ján Debnár: Zástoj Jána Palárika pri obrane a rozvoji spisovnej slovenčiny
Miloš Majer: Múzejnícky vklad Andreja Halašu
Michal Franko: Zastarané slová a tvary v Jednotnom katolíckom spevníku
Peter Gerec: Švošovská svadba
Milan Šoka: Regionálne vlastivedné múzeum - zdroj poznávania prírody a histórie regiónu

Personálie

Igor Sokolík: Jubileum Andreja Sokolíka
Eva Králiková: Jubilujúca Mária Jeršová-Opočenská
Dušan Čaplovič: Pavol Čaplovič ako archeológ
Sborník MSS (1997)

Obsah

Slovo na úvod Imrich Sedlák

Osobnosti v dejinách Kremnice

Tomáš Winkler: Kremnické revolučné roky 1848-1849
Jozef Beňovský: Juraj Langsfeld a revolúcia 1848/49
Imrich Sedlák: Kremnica a dejiny slovenskej literatúry
Andrea Petrášová: Jozef Cíger-Hronský v Kremnici, Matici a exile
Veronika Romanovská: Rudolf Dilong
Boris Banáry: Hudba v Kremnici
Katarína Čemajová - Danica Vrabcová: Hudobný život v Kremnici 1918-1960
Daniel Kianička: Výtvarní umelci v dejinách Kremnice
Ivan Herčko: Niektoré osobnosti geologickej vedy a banskej techniky v Kremnici do konca 19. storočia
Tatiana Plavcová: Nehnutel'né kultúrne pamiatky späté s osobnosťami Kremnice
Ladislav Jasenák: Podiel Matice slovenskej a Muzeálnej slovenskej spoločnosti na kultúrnom živote Kremnice

Štúdie

Ján Debnár: Zástoj Jána Palárika pri obrane a rozvoji spisovnej slovenčiny
Miloš Majer: Múzejnícky vklad Andreja Halašu
Michal Franko: Zastarané slová a tvary v Jednotnom katolíckom spevníku
Peter Gerec: Švošovská svadba
Milan Šoka: Regionálne vlastivedné múzeum - zdroj poznávania prírody a histórie regiónu

Personálie

Igor Sokolík: Jubileum Andreja Sokolíka
Eva Králiková: Jubilujúca Mária Jeršová-Opočenská
Dušan Čaplovič: Pavol Čaplovič ako archeológ

HORE