Mgr. Andrej Bendík, PhD.
E-mail: andrej.bendik@snm.sk
kurátor - geológ

Životopis
1975 - narodený v Martine
1990 - 1994 - štúdium strednej školy SPŠ banícka a geologická, odbor Hlbinné vŕtanie, Spišská Nová Ves
1994 - 1999 - štúdium vysokej školy Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Katedra geológie a paleontológie
1999 - vykonanie štátnej skúšky a obhájenie diplomovej práce na tému Geologická stavba JZ časti Veľkej Fatry v území medzi Krížnou, Frčkovom a Veterným a biostratigrafia adnetských vápencov.
1999 - 2003 - interné postgraduálne štúdium na Geologickom ústave SAV Bratislava, pracovisko Banská Bystrica
2004 - obhájenie dizertačnej práce v odbore Paleontológia na tému Zmena amonitovej fauny v Centrálnych Západných Karpatoch počas spodnej jury: príklady z adnetského súvrstvia vo Veľkej Fatre
2004 - udelenie vedecko - akademickej hodnosti philosophie doctor (PhD.)
2003 - 2004 - výkon CVS v Múzeu Andreja Kmeťa
1.8. 2004 - nástup do pracovného pomeru v SNM - Múzeu Andreja Kmeťa v pozícia zástupcu vedúceho
1. 2. 2010 - vedúci pracoviska Múzea Andreja Kmeťa

Činnosť
- pracuje v odbore anorganickej prírody (geológia, paleontológia, ochrana neživej prírody).
- špecializuje sa na spodnojurskú amonitovú faunu krížňanského príkrovu vo Veľkej Fatre a mikrofaciálnu analýzu jurských vápencov
- vykonáva paleontologický výskum jaskýň Veľkej Fatry.
- vedie prednášky na témy geológia Turčianskej kotliny a priľahlých pohorí, Ochrana neživej prírody a Vývoj krasu.

Členstvo
- Slovenská geologická spoločnosť (Slovenská geologická spoločnosť)
- Slovenská speleologická soločnosť (JK Speleo Turiec)
- Slovenský horolezecký spolok (HO Fatran Varín)

Literatúra