RNDr. Boris Astaloš

E-mail: boris.astalos@snm.sk

Životopis

RNDr. Boris Astaloš nastúpil do vtedajšieho Turčianskeho múzea Andreja Kmeťa v Martine v roku 1983 ako laborant - asistent zoológa. Na tomto poste pracoval jeden rok a v roku 1984 začal študovať na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, odbor Všeobecná biológia, neskôr sa špecializoval na odbor Experimentálna biológia - parazitológia. Štúdium ukončil v roku 1989 absolvovaním štátnej záverečnej skúšky a obhájením diplomovej práce na tému "Preferencia substrátu preimaginálnymi štádiami muškovitých (Diptera, Simuliidae)". Hneď po skončení vysokej školy, v roku 1989, nastúpil po druhý krát do prírodovedného oddelenia vyššie uvedeného múzea ako kurátor - zoológ. Počas vojenskej základnej služby v roku 1990 zložil štátne rigorózne skúšky na Katedre zoológie PriF UK v Bratislave a bol mu priznaný titul "doktor prírodovedy" (RNDr.). Od roku 2003 pracoval vo funkcii zástupca riaditeľa SNM - Múzea Andreja Kmeťa v Martine a od roku 2004 do 31. 1. 2010 bol vedúcim Oddelenia prírodovedných zbierok SNM - Múzeí v Martine.
Dr. Astaloš sa z bezstavovcov (Evertebrata) špecializuje na pavúkovce (Arachnida), konkrétne na kosce (Opiliones). Je determinátorom na tento rad pavúkovcov a tiež oponentom prác o koscoch v rámci Európy. Viac rokov pracoval ako tajomník Arachnologickej sekcie Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV, v súčasnosti je členom výboru tejto sekcie. Zo stavovcov (Vertebrata) sa zameriava hlavne na obojživelníky (Amphibia) a plazy (Reptilia), okrajovo aj na vtáky (Aves) a cicavce (Mammalia). Je autorom viacerých ekologických hodnotení na faunu suchozemských stavovcov konkrétnych území v rámci Turca, na ktorých dochádza k značným zásahom do prírodného prostredia (výstavba ČOV, lyžiarskych stredísk, lanoviek, vlekov a pod.). Zaoberá sa poradenstvom v chove teráriových živočíchov a exotických vtákov, v spolupráci s veterinárnou klinikou v Martine-Záturčí. Je členom Poradného zboru CITES pri Ministerstve životného prostredia SR a členom Stráže prírody pre oblasť Žilinského kraja, so zameraním na NP Veľká Fatra. Vo svojej prednáškovej činnosti sa zameriava na ochranu fauny v Turci, na území Slovenska a na uplatňovanie medzinárodných dohovorov na ochranu flóry a fauny.