RNDr. Matej Žiak, PhD.
E-mail: matej.ziak@snm.sk
kurátor - entomológ

Životopis
- 1983 - narodený v Banskej Bystrici
- 1998 - 2002 - štúdium na gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline
- 2002 - 2005 -štúdium biológie na bakalársky stupeň, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
- 2005 - 2007 - štúdium všeobecnej ekológia a ekológie jedinca a populácie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,
- 2006 - študentská stáž na univerzite Trás-Os-Montes e Alto Douro vo Vila Real, Portugalsko, katedra ekológie
- 2009 - rigorózna skúška a získanie titulu RNDr. - Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
- 2007 - 2013 - interné postgraduálne štúdium, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, katedra ekológie
- 2013 - obhajoba dizertačnej práce v odbore všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácie na tému: "Rozšírenie a diverzita pošvatiek (Plecoptera) Slovenska na základe vybraných environmentálnych faktorov"
- 2011 -2012 - zoológ v ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty
- 1. 9. 2012 - nástup do SNM, pozícia kurátor entomológ


Činnosť
- pracuje v odbore ekológie tečúcich vôd
- špecializuje sa na bentickú entomofaunu s užším zameraním sa na distribúciu a ekológiu pošvatiek (plecoptera)
- zakladateľ online atlasu plecopteraslovaca.eu
- vykonáva hydrobiologický výskum v rámci prítokov rieky Turca
- venuje sa profesionálne fotografovaniu živej prírody Slovenska a svoje práce publikuje na webstránke: wildlifephotobrothers.com

Členstvo
- Slovenská limnologická spoločnosť
- The International Society of Plecopterologists
- Slovenská Asociácia Fotografov Prírody


Literatúra