Historické zbierky / Botanické zbierky / Zoologické zbierky

Geologické zbierky Múzea A. KmeťaK 31. 12. 2016 Múzeum Andreja Kmeťa eviduje celkovo

12 864 kusov

zbierkových predmetov vo fonde Geológia.


Geologická zbierka múzea je rozčlenená na mineralógiu, petrológiu, paleobotaniku a paleozoológiu.
Pestrá stratigrafia okresu viedla bývalú kurátorku zbierky (RNDr. Miladu Horákovú, pracovala tu v rokoch 1965 - 73) k tomu, že budovala zbierku s výrazne stratigrafickým a tektonickým zameraním. Okrem stratigrafického vývoja v regióne spracovávala v rámci terénnych výskumov výskyt silicitov v Kremnických vrchoch. Tu nájdené odrody kremeňa sú pre svoj estetický vzhľad veľmi zaujímavé a vo výskumných prácach zisťovala prímesy spôsobujúce zafarbenie opálov, chalcedónov a jaspisov a zistenie závislosti indexu lomu od povahy prímesí, príp. od chemického zloženia. Z cenných zbierkových predmetov možno uviesť z mineralogických zbierok monokryštál biotitu zo Zabajkalska, zlato a antimonit z Kremnice, zlato z Magurky, celestín z Banskej Štiavnice, meď zo Španej doliny a euchroit z Ľubietovej. Významná je zbierka hornín, minerálov a skamenelín (najmä nekompletná lebka medveďa jaskynného a neúplná kostra mamuta) Andreja Kmeťa, ktoré získal vlastným zberom, resp. darom. V petrologickej časti zbierky je výrazne zastúpená väčšina hornín charakterizujúcich región Turca.

Paleontologická zbierka pozostáva z bohatej kolekcie karbónsko - permských odtlačkov rastlín z ostravsko - karvinského revíru na Morave, trilobitovej fauny z Čiech, fauny amonitov a brachiopódov z Veľkej Fatry. Pomerne bohato je zastúpená treťohorná fauna a flóra Turčianskej kotliny.

V roku 2004 boli do zbierkového fondu zaradené predmety získane z vlastných najnovších výskumov. Ide hlavne o kostrové zvyšky medveďa jaskynného (Ursus spelaeus Ros.) a kolekcia amonitovej fauny Dr. Andrusovovej, Dr. Peržela a Dr. Bendíka z Veľkej Fatry.

Počas posledných rokov sa múzeu podarilo získať vzácne zbierky minerálov zo zaniknutých lokalít Slovenska, Čiech a Rumunska. OKrem toho to boli aj bohaté zbierky paleonotlogického charakteru zo Slovenska a sveta.