Projekty

 • Inovatívne multiodborové výukové metódy žiakov stredných škôl, 1. Využitie inovačného potenciálu (2017-2018, neschválený)


 • Seminár geológov múzeí SR a ČR 2010 (riešiteľ A. Bendík)


 • Náučno - poznávací sprievodca po geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska (APVV LPP-0362-06) (spoluriešiteľ A. Bendík)
 • Biodiverzita fosílnych, subrecentných a recentných druhov ako výsledok klimatických a antropických zmien v pleistocéne až holocéne strednej Európy (2017-2020, neschválený)


 • Rekonštrukcia I. budovy Slovenského národného múzea – Múzea Andreja Kmeťa v Martine (projekt)

 • V4 and Eastern Partnership cooperation in Biodiversity Conservation for Human Wellbeing. No. 21810533 (riešiteľ M. Žiak)


 • Ako zapájať dospelých a ďalšie generácie do aktivít múzea? (koordinátorka S. Straková)

 • Planéta, na ktorej žijeme - popularizácia geovied pre školskú mládež a širokú verejnosť 2012 (riešiteľ A. Bendík)
 • Tábor malých prírodovedcov 2014 (riešiteľ M. Žiak)
 • Tábor malých prírodovedcov 2015 (riešiteľ M. Žiak)
 • Tábor malých prírodovedcov 2016 (riešiteľ M. Žiak)
 • Tábor malých prírodovedcov 2017 (riešiteľ M. Žiak)
 • Tábor malých prírodovedcov 2018 (riešiteľ M. Žiak)
 • Tábor malých prírodovedcov 2019 (riešiteľ M. Žiak)