Knižnica Múzea Andreja Kmeťa


Sídlo: Ul. A. Kmeťa 20, Martin
Adresa: Malá hora 2, P.O.BOX 155, 036 80 Martin

Ing. Lýdia Bílková
dokumentátorka
Tel: 043/41 31 011-2
e-mail: lydia.bilkova@snm.sk

Knižnica sa začala budovať súčasne so vznikom múzea v r. 1964. Knižničný fond obsahuje 7835 knižných jednotiek (k.j.), z ktorých 102 ks je historických knižných dokumentov do r. 1918. V knižničnom fonde je zastúpená spoločensko-vedná a prírodovedná literatúra. Zo spoločenskovednej literatúry sú v knižničnom fonde zastúpené encyklopedické diela, náučné, biografické a jazykové slovníky, základná muzeologická literatúra, zborníky múzeí na Slovensku a niektorých českých múzeí, literatúra k dejinám Slovenska, heraldická literatúra, a monografie miest a obcí Slovenska.

Výpožičná doba:
Pondelok - piatok: 9,00 - 14,00 hod.
Knižnica Múzea Andreja Kmeťa poskytuje čitateľom služby v zmysle platného Knižničného a výpožičného poriadku Knižníc Slovenského národného múzea v Martine (viď Dokumenty).


Botanická knižnica, Zoologická knižnica, Geologická knižnica