Historické zbierky / Zoologické zbierky / Geologické zbierky

Botanické zbierky Múzea A. Kmeťa


Väčšina herbárových položiek v zbierkach MAK-u bola nadobudnutá vlastným zberom odborných pracovníkov múzea Dr. Katarínou Škovirovou (do roku 2005) a Stanislavom Očkom (po roku 2005) a sú dokladovým materiálom k vedecko-výskumným úlohám viažucim sa na výskum flóry regiónu Turca. Išlo predovšetkým o rôzne biotopy z lokalít v Turčianskej kotline, Malej a Veľkej Fatre a pohorí Žiar. Z územia Slovenska pochádzajú zbery z Bodvianskej pahorkatiny, Slovenského krasu, Rimavskej vrchoviny, Oravskej Magury, Liptovskej kotliny a Podunajskej roviny. Z položiek, ktoré dovtedy v zbierke neboli obsiahnuté možno spomenúť ohrozené - zimoľub okolíkatý (Chimaphila umbellata), vstavač trojzubý (Orchis tridentata), žerušnica zúbkatá (Cardamine dentata), invázne - iva voškovníkovitá (Iva xanthiifolia), pálka Laxmannova (Typha laxmannii), splanelé - scilovka sibírska (Orthocallis siberica), facélia vratičolistá (Phacelia tanacetifolia) a mnohé iné. Položky z iných, najmä južných regiónov Slovenska slúžia tiež ako porovnávací materiál na spoľahlivú determináciu pomerne zriedkavých nálezov teplomilnej flóry v Turci. Významným krokom bolo ukončenie evidencie všetkých herbárových položiek z pôvodných zbierok Muzeálnej slovenskej spoločnosti, získané prevodom z Etnografického múzea v Martine v roku 1964, ktoré boli dovtedy buď používané na výstavné účely a vedené v pomocnej evidencii, alebo pri dôkladnom štúdiu starých zbierok osobitne vyčlenené a samostatne zaevidované. Všetky takéto zbierky majú popri vedeckej hodnote zvlášť vysokú historickú hodnotu. Ide o zbierky Andreja Kmeťa, Václava Vraného, Jána Vávru, Jána Petrikovicha a Viktora Greshika. Z vedeckého hľadiska navzácnejšou je zbierka 21 položiek rodu Sorbus zakúpená od Dr. Dany Bernátovej, ktorá obsahuje 5 isotypov (novopopísaných pre vedu). Sú to Sorbus haljamovae, S. salatini a S. caeruleomontana z Nízkych Tatier a S. diversicolor a S. montisalpae z Veľkej Fatry. Prevodom z pomocnej evidencie do riadneho zbierkového fondu boli získané dve historické kolekcie exsikátov rastlín, slúžiace ako atlas rastlín. Prvá je Alpenstraus - Herbár Hermanna Wagnera a druhá školský herbár - Joh. Nagel's Schulherbarium. Svojským obohatením zbierky sú herbárové položky získané počas pobytu odborného pracovníka v Štátnej botanickej zbierke v Mníchove. Predstavujú vzorky teplomilných, lesných a rašelinných biotopov s prvkami atlantskej flóry, ako Ononis repens, Teucrium scordonia, ktoré sa na Slovensku nevyskytujú. Navyše zbery morfologicky zložitých rodov Hieracium a Pilosella sú determinované svetovo uznávaným odborníkom Dr. Franzom Schuhwerkom. Obohatením zbierky je aj časť Centuria Franza Schuhwerka Cormophyta Exsiccata Fasc.4, Arnoldia 13, obsahujúca rastliny z Nemecka, Talianska, Dánska, Švajčiarska, Rakúska a Španielska s mnohými druhmi, ktoré taktiež neboli doteraz v zbierke múzea zastúpené, napr. Asperula tauriana, Cyclamen repandum,Phagnalon sordidum a iné. Osobitnú časť zbierky prezentujú exsikáty húb, ktoré zbieral entomológ pracoviska MAK-u Dr. Vladimír Straka. Okrem vlastných zberov obsahuje aj významnú Zbierka húb Ascomycota, Basidiomycota - centúrie od Larsa Romella s názvom "Fungi exsiccati praesertim scandinavici, Centuria I. 1890. Súčasťou zbierkového fondu Botanika je list exsikátov rias zo zbierok A. Kmeťa a list exsikátov rias zo zbierok Muzeálnej slovenskej spoločnosti (nadobudnuté prevodom v roku 1964).

K 31. 12. 2016 celkový počet prírastkov v zbierkovom fonde Botanika dosiahol

15 505

kusov.